Over ons

Onze werkwijze

Wij staan voor een beheersbaar bouwproces. Hoe we daarvoor zorgen?

  • Samenwerken: We brengen de juiste mensen bij elkaar en zorgen voor synergie tussen de verschillende vakdisciplines. Samen vinden we creatieve oplossingen en maken we haalbare plannen.
  • Maatwerk: De klant staat centraal. Met een pragmatische en persoonlijke aanpak verbinden wij ons met onze opdrachtgevers. We spelen in op de wensen van u als klant en leveren maatwerk.
  • Kwaliteit: Wij leveren kwalitatief uitstekende diensten qua inhoud, opzet en uitvoering. Wij zijn ISO-gecertificeerd, hebben een eigen kwaliteitsmanagementsysteem en bieden dus een constante, hoge kwaliteit.
Onze kernwaarden

We zijn betrouwbaar, degelijk, loyaal en resultaatgericht. En afspraak is afspraak bij ons. We zijn ook nieuwsgierig en zorgen dat we goed weten wat er leeft en verandert in de wereld van onze opdrachtgevers. En we zijn een tikje eigenzinnig waardoor we in staat zijn om vernieuwende oplossingen te vinden. We jagen aan, dagen u uit, motiveren, verbinden, letten altijd op de kosten, sparren en gaan een kritische discussie niet uit de weg. We voelen ons verantwoordelijk voor uw project en hebben een sterke drive om u en uw project steeds een stap verder te brengen. We blijven lopen, net zolang tot het klaar is en dan is het ook echt klaar. 

Beleidsverklaring BCN

MVO
BCN hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We zien dit als een bewustwording van de gehele onderneming, vanaf de werkvloer tot aan de directie. Samen werken aan een betere leefomgeving, hierbij rekening houdend met mens, milieu en maatschappij.

“Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten”. Vanuit die gedachte is een goede zorg voor medewerkers niet meer dan logisch. Bij BCN bestaat een cultuur van openheid. Er wordt erg veel gecommuniceerd naar de medewerkers over financiën en resultaten, maar ook over projecten, evenementen en persoonlijke zaken. Bedrijfsdoelen worden vanuit de visie van de directie gezamenlijk met de medewerkers vormgegeven. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie en er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
BCN is actief betrokken als sponsor van diverse clubs en evenementen.
Om onze kennis van duurzaamheid te verbreden, toe te passen en te delen met andere professionele partijen zijn wij lid van de DGBC (Dutch Green Building Council). De Dutch Green Building Council is dé netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed. Daarnaast is BCN deelnemer in het Koploperproject. De afgelopen jaren is het Koploperproject uitgegroeid tot een netwerk van duurzame bedrijven en organisaties in Fryslân. De bedrijven en organisaties uit dit netwerk werken met elkaar samen en geven een positieve impuls aan een gezonde en duurzame economie.

Kwaliteit

Het beleid van de directie is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar klanten te voldoen. Voor dit doel is een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en ingevoerd dat op een effectieve en verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand wordt gehouden. Voor wat betreft de kwaliteit is het systeem opgezet op basis van de ISO 9001 norm. Dit betekent dat de directie zich zal houden aan alle van toepassing zijnde wet en regelgeving en een kader biedt voor kwaliteitsdoelstellingen vast te stellen en te beoordelen. Een en ander moet leiden tot een continu verbetering van het systeem. De kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening wordt bepaald door de inzet van directie en alle medewerkers. De betrokkenheid en effectieve medewerking van medewerkers en directie bij het invoeren en onderhouden van het systeem is dan ook van groot belang. De doelstelling is om het aantal klachten en schaden tot een minimum te beperken en daarmee de klanttevredenheid te verhogen.

Voorwaarden BCN

Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. Bij acceptatie van de offerte c.q. verstrekking van de opdracht al dan niet schriftelijk, mondeling of per e-mail verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van de DNR-2011. Klik hier om de DNR-2011 te downloaden. 

Privacy statement

BCN hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. BCN vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail hebt geplaatst, is het mogelijk dat BCN uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door BCN in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Indien een inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt BCN dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is, mee aan de betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien BCN persoonsgegevens gebruikt, worden deze uitsluitend voor het doel dat daar mee beoogt wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens worden door BCN in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek. 

U heeft te allen tijde recht op inzage in uw gegevens en u kunt vervolgens een verzoek indienen om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. 

BCN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 

BCN kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door BCN worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. BCN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen. 

BCN behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door BCN, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres: info @ bcn-groep.nl